Returns policy

Zwroty i reklamacje przez konsumenta

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 3. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.
 5. Jeżeli reklamacja lub zwrot dotyczy niezgodności towaru z umową bądż wynika z wadliwości dostarczonego sprzętu koszty przesyłki pokrywa sprzedający.
 6. Natomiast wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem wynikające z niezadowolenia z nabytego produktu bądż uszkodzenia sprzętu przez kupującego pokrywa Konsument.
 7. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z obecnie obowiązujących praw konsumenta – KC.
 8. Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać na adres e-mail biurofundeskcom@gmail.com lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. Wszelkie reklamacje konsumentów rozpatrywane będą w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.
 10. Odpowiedż w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta.
 11. W obu przypadkach prosimy o przysłanie towaru z wypełnionym oświadczeniem odstąpienia od umowy/reklamacje, paragonem/podpisaną fakturą, ewentualnym opisem uszkodzenia.
Close Use of this site constitutes consent to the use of cookies, some may be already stored in your browser. More information can be found in the Privacy Policy.